2 § Soveltamisala

LAKI:

Yhteistoimintalakia on sovellettava tietyin poikkeuksin yrityksissä, joiden työsuhteissa olevien työntekijöiden määrä on säännöllisesti vähintään 20.

Työsuhteessa olevalla työntekijällä tarkoitetaan

- työsuhteisia työntekijöitä (ks. TSL 1:1)

Työntekijöitä ovat yritykseen työsuhteessa olevat henkilöt. Osakeyhtiöiden toimitusjohtajat tai niiden hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet eivät ole työsuhteisia, joten heitä ei lasketa yrityksen henkilöstömäärään. Sen sijaan osasto- ja henkilöstöpäälliköt ovat yleensä työsuhteisia samoin kuin osuuskuntien toimitusjohtajat. Se, onko työntekijä työsuhteessa vai ei, määräytyy viime kädessä työsopimuslain mukaan. (Ks. vuosilomaopas.)

- osa-aikaisia työntekijöitä

Osa-aikaiset työntekijät lasketaan aina mukaan. Osa-aikaisten työntekijöiden työajan pituudella ei ole merkitystä.

- määräaikaisia työntekijöitä

Määräaikaiset työntekijät, kuten sijaiset, lasketaan henkilöstömäärään. Sijaisia ei kuitenkaan oteta huomioon, jos vakituinen lasketaan mukaan.

Lain esitöiden (HE 254/2006) mukaan henkilöstömäärään ei lasketa työntekijöitä, jotka työskentelevät yrityksessä tilapäisesti tai lyhyehkön ajan tai kausiluontoisissa töissä esimerkiksi sesonki-, kiire- tai kesäapulaisina.

Ratkaisevaa ei ole yksittäisen työntekijän työsopimuksen kesto vaan se, kuinka paljon yrityksessä yleensä säännöllisesti on työntekijöitä (KKO 1997:55).

- vuokratyöntekijöitä ja alihankkijan palveluksessa olevia työntekijöitä

Vuokratyöntekijöitä ja alihankkijan palveluksessa olevia työntekijöitä ei oteta huomioon tilaajayrityksen henkilöstömäärää laskettaessa.

Vuokratyöntekijät eivät ole työsuhteessa käyttäjäyritykseen vaan työvoimaa vuokraavaan yritykseen. Heidät otetaan huomioon tämän yrityksen työntekijämäärää laskettaessa.

Alihankkijan palveluksessa olevat työntekijät ovat työsuhteessa alihankkijaan, vaikka he tekisivätkin työtään tilaajan tiloissa. Heidät otetaan huomioon alihankkijan työntekijämäärää laskettaessa.

- säännöllisesti työssä olevia työntekijöitä

Yhteistoimintalakia sovelletaan silloin, kun yrityksessä yleensä työskentelee vähintään 20 työntekijää. Hetkelliset henkilöstömuutokset eivät vaikuta lain soveltamiseen. (KKO 1997:55.)

Työntekijät voivat työskennellä myös Suomen ulkopuolella. Soveltamisen edellytyksenä on kuitenkin tällöin, että työntekijät ovat suomalaisen yrityksen työsopimuslaissa (55/2001) tarkoitetussa työsuhteessa olevia työntekijöitä ja ettei ulkomailla toimiva sivuliike tai muu toimipaikka ole itsenäinen oikeushenkilö (TN 1443-11)

Yhteistoimintalain soveltaminen niissä yrityksissä, joissa työskentelee säännöllisesti 20 - 29 työntekijää

Näissä yrityksissä ei tarvitse soveltaa seuraavia yhteistoimintalain säännöksiä:

- työhönotossa noudatettavat periaatteet ja käytännöt (15 §)

- vuokratyövoiman käyttöä koskeva jatkettu neuvottelumenettely (17 §)

- yrityksen sisäisen tiedottamisen periaatteet ja käytännöt (18 §)

- muuhun lainsäädäntöön perustuvat yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävät asiat (19 §) eli

  • tasa-arvosuunnitelma
  • perusteet työntekijöiden huumausainetesteille
  • työntekijöiden tekninen valvonta
  • sähköpostin ja tietoverkon käytön periaatteet
  • henkilöstörahasto

- työpaikan työsäännöistä, aloitesäännöistä ja työsuhdeasuntojen jakamisesta sopiminen (27§)

Yritykset, joissa työskentelee alle 20 työntekijää sovelletaan seuraavia työsopimuslain säännöksiä:

Yhteistoimintalakia ei tarvitse soveltaa yrityksissä, joissa työskentelee säännöllisesti vähemmän kuin 20 työntekijää. Näissä yrityksissä on noudatettava seuraavia säännöksiä:

- lomauttamisen osalta työsopimuslain (55/2001) 5 luvun 3 §.

- työsopimuksen päättämisen osalta työsopimuslain 9 luvun 2 ja 3 §.

Työneuvoston lausunto

Työneuvostolta voi pyytää lausuntoa siitä, onko yritys sellainen, jossa yhteistoimintalakia on sovellettava (ks. tarkemmin 6 §).

Päivitetty 2.7.2013