32 § Soveltamisala

LAKI:

6 luvun säännöksiä sovelletaan sellaisissa yritystoiminnan muutoksissa tai töiden järjestelyissä, joilla voi olla muita kuin työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen johtavia henkilöstövaikutuksia. Kysymys on asioista, joista työnantaja voi työnjohto- ja valvontaoikeutensa mukaisesti päättää. Yhteistoimintamenettely ei rajoita työnantajan päätösoikeutta, mutta työnantajan on neuvoteltava aiotusta toimenpiteestä ennen kuin hän voi päättää asiasta.

Jos työnantaja suunnittelee jotakin seuraavista toimenpiteistä:

- yrityksen tai sen jonkin osan lopettamista, siirtämistä toiselle paikkakunnalle tai toiminnan laajentamista tai supistamista
- kone- ja laitehankintoja
- palvelutuotannon tai tuotevalikoiman muuttamista
- yritystoiminnan muita vastaavia muutoksia
- työtehtävien, työn sisältöä ja organisointia koskevia järjestelyjä tai
- vuokratyövoiman käyttöä tai alihankintaa

ja hän arvioi, että ne vaikuttaisivat

– työtehtäviin
- työmenetelmiin
- töiden tai työtilojen järjestelyihin
- siirtoon tehtävistä toisiin
- säännöllisen työajan järjestelyihin, työajan alkamiseen ja päättymiseen tai lepo- ja ruokailutaukojen ajankohtiin, niistä on neuvoteltava 6 luvun mukaisesti.

Toiminnan supistaminen, lopettaminen tai siirtäminen toiselle paikkakunnalle

Jos toimenpiteestä ei aiheudu henkilöstövähennyksiä, neuvotellaan 6 luvun mukaisesti.

Jos muutokset johtavat irtisanomisiin, sovelletaan 8 luvun säännöksiä.

7 luvun mukaisesti pitää neuvotella, jos kysymys on liikkeen luovutuksesta, sulautumisesta tai jakautumisesta.

Kone- ja laitehankinnat

Kone- ja laitehankinnoista on neuvoteltava, jos niistä aiheutuu henkilöstövaikutuksia. Hankintojen suuruudella tai sillä, joudutaanko työntekijöitä perehdyttämään laitteiden käyttöön, ei ole merkitystä.

Jos muutokset johtavat irtisanomisiin, sovelletaan 8 luvun säännöksiä.

Palvelutuotannon tai tuotevalikoiman muutokset

Palvelutuotannon tai tuotevalikoiman muutokset voivat vaikuttaa työntekijöiden työtehtäviin ja johtaa irtisanomisiin.

Jos muutokset johtavat irtisanomisiin, sovelletaan 8 luvun säännöksiä.

Yritystoiminnan muut vastaavat muutokset

Muita vastaavia yritystoiminnan muutoksia voivat olla
- yrityksen toiminnan kehittämiseen liittyvät ratkaisut, jos niillä on henkilöstövaikutuksia (HE 254/2006)
- toimitilojen ja kaluston hankinnat, liiketoimintajärjestelyt (esimerkiksi liiketoimintakonseptin muuttaminen), joista voi seurata kone- ja laitehankintoihin verrattavia henkilöstövaikutuksia (Markus Äimälä - Hannu Rautiainen - Jyrki Holmén: Yhteistoimintalaki. Juva 2008, 2. painos).

Työtehtäviä, työn sisältöä ja organisointia koskevat järjestelyt

Työn järjestelyillä tarkoitetaan työtehtävien järjestelyjen lisäksi myös työn sisältöä ja organisointia yleensä (HE 254/2006). Niihin kuuluvat muun muassa organisaatiomuutokset, merkittävät työtilojen muutokset ja olennaiset työtehtävien järjestelyt.

Jos muutokset johtavat irtisanomisiin, sovelletaan 8 luvun säännöksiä.

Vuokratyövoiman käyttö tai alihankinta

Alihankinnalla tarkoitetaan tässä kaikenlaista alihankintaa eikä vain tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 2 §:ssä (tilaajavastuulaki 1233/2006) tarkoitettua tilaajan (yrityksen) tiloissa tai työkohteessa tehtävää työtä (vrt. 13 §).

Jos muutokset johtavat irtisanomisiin, sovelletaan 8 luvun säännöksiä.

Koska 8 luvun säännöksiä sovelletaan?

8 luvun säännöksiä on sovellettava muun muassa silloin, kun
- työnantaja ennen neuvottelujen alkua arvioi, että toiminnan supistamisesta, lopettamisesta, laajentamisesta tai siirtämisestä toiselle paikkakunnalle aiheutuu yhden tai useamman työntekijän irtisanominen, lomauttaminen tai osa-aikaistaminen
- työnantaja esimerkiksi siirtää työntekijän vastoin työsopimuksen määräyksiä toiselle paikkakunnalle tai muuttaa yksipuolisesti hänen työtehtäviään tai muutoin ylittää työnjohtovaltansa (ks. työnjohtovallasta 33 §).
- 6 luvun perusteella käynnissä olevissa neuvotteluissa ilmenee, että työntekijöitä joudutaan irtisanomaan, lomauttamaan tai osa-aikaistamaan. Työnantaja ei voi jatkaa 6 luvun mukaisia neuvotteluja, vaan hän joutuu aloittamaan 8 luvun mukaiset neuvottelut. Tällöin työnantaja on muun muassa velvollinen antamaan kirjallisen neuvotteluesityksen viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista sekä noudattamaan neuvotteluja koskevia määräaikoja.

Päivitetty 2.7.2013