yhteistoimintaopas

Aihelista

1 § Lain tarkoitus

Tällä lailla edistetään yrityksen ja sen henkilöstön välisiä vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä, jotka perustuvat henkilöstölle oikea-aikaisesti annettuihin riittäviin tietoihin yrityksen tilasta ja sen suunnitelmista. Tavoitteena on yhteisymmärryksessä kehittää yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Tarkoituksena on myös tiivistää työnantajan, henkilöstön ja työvoimaviranomaisten yhteistoimintaa työntekijöiden aseman parantamiseksi ja heidän työllistymisensä tukemiseksi yrityksen toimintamuutosten yhteydessä.

Yhteistoiminta on työnantajan ja työntekijöiden välistä menettelyä, jossa käsitellään työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä kysymyksiä. Ennen kuin työnantaja päättää yhteistoimintaneuvottelua edellyttävistä asioista, hänen on neuvoteltava niistä työntekijöiden kanssa. Joissakin asioissa riittää kuitenkin pelkkä tiedottaminen työntekijöille.

Lain tarkoituksena on

- parantaa työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia heitä itseään koskevissa asioissa, vaikka lopullinen päätösvalta olisikin työnantajalla. Neuvotteluissa käydään läpi työnantajan esittämien muutosten perusteet, vaikutukset ja vaihtoehdot.

- edistää yrityksen ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa. Vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan on perustuttava henkilöstölle oikeaan aikaan annettuihin riittäviin tietoihin yrityksen tilasta ja suunnitelmista.

- kehittää yrityksen toimintaa, toimintaympäristöä ja tuottavuutta.

- parantaa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat työntekijöiden työtä ja asemaa.

- tiivistää työnantajan, henkilöstön ja työvoimaviranomaisten yhteistyötä työntekijöiden aseman parantamiseksi ja heidän työllistymisensä tukemiseksi yritystoiminnan muuttuessa.

- luoda avoin ja luottamuksellinen yhteys yrityksen ja sen henkilöstön välille.

- edistää henkilöstöryhmien keskinäistä yhteistoimintaa työpaikoilla.


Päivitetty 2.7.2013

Päivitetty 10.03.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon