yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Yrityksen henkilöstöryhmiä ovat yleensä työntekijät (SAK), toimihenkilöt (STTK) ja ylemmät toimihenkilöt (AKAVA). Ryhmittely määräytyy useimmiten työehtosopimuksen soveltamisalan mukaan tai sen mukaan, miten työtehtävät sijoittuvat yrityksen organisaatiossa. Samaan henkilöstöryhmään (esimerkiksi toimihenkilöihin), voi kuulua järjestäytyneitä, järjestäytymättömiä ja eri työehtosopimusten soveltamisalalle kuuluvia työntekijöitä.

Luottamusmies

Henkilöstöryhmiä edustavat ensisijaisesti työehtosopimuksen perusteella valitut luottamusmiehet. Yhteistoimintamenettelyssä luottamusmies edustaa yleensä kaikkia niitä työntekijöitä (myös järjestäytymättömiä), joiden työsuhteisiin sovelletaan sen työehtosopimuksen määräyksiä, jonka perusteella luottamusmies on valittu. Nämä työntekijät kuuluvat samaan henkilöstöryhmään siinäkin tapauksessa, että työnantaja on sidottu useampaan työehtosopimukseen.

Jos työnantaja on velvollinen noudattamaan useampaa eri työehtosopimusta samaan henkilöstöryhmään, yhteistoimintaneuvotteluihin voivat osallistua kunkin työehtosopimuksen perusteella valitut luottamusmiehet (esimerkiksi pääluottamusmies, yhdysmies, osastoluottamusmies).

Luottamusvaltuutettu

Henkilöstöryhmän edustaja voi olla myös työsopimuslain (55/2001) 13 luvun 3 §:n mukainen luottamusvaltuutettu.

Luottamusvaltuutetun voivat valita ne työntekijät, joilla ei ole työnantajaa työehtosopimuslain perusteella sitovassa työehtosopimuksessa tarkoitettua luottamusmiestä. Useimmiten luottamusvaltuutettu valitaan silloin, kun työntekijöiden työsuhteissa ei noudateta mitään työehtosopimusta tai kun työehtosopimuksessa ei ole luottamusmiestä koskevia määräyksiä.

Työsuojeluvaltuutettu

Henkilöstöryhmää edustaa luottamusmiehen lisäksi työsuojeluvaltuutettu, kun asia koskee myös työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä, eikä asiaa ole käsitelty tai käsitellä työsuojelun valvontalain (44/2006) mukaisesti. Useimpiin työjärjestelyihin (työajat, kone- ja laitehankinnat, työtilojen ja -tapojen muutokset) liittyy työturvallisuuden ja -terveyden kannalta huomioon otettavia seikkoja.

Työsuojeluvaltuutettu voi osallistua neuvotteluihin myös asiantuntijana (ks. 55 §).

Yhteistoimintaedustaja

Henkilöstöryhmällä on oikeus valita keskuudestaan erityinen yhteistoimintaedustaja, jos ryhmän enemmistö ei kuulu sovellettavan työehtosopimuksen tehneeseen ammattiliittoon eikä tämän vuoksi ole voinut osallistua luottamusmiehen valintaan. Lisäksi edellytetään, että ryhmän enemmistö päättää valita keskuudestaan edustajan yhteistoimintamenettelyä varten.

Kaikilla ryhmään kuuluvilla pitää olla tilaisuus osallistua yhteistoimintaedustajan vaaliin tai muuhun valintamenettelyyn. Yhteistoimintaedustaja valitaan enintään kahdeksi vuodeksi.

Yhteistoimintaedustaja valitaan yleensä silloin, kun yli puolet henkilöstöryhmästä ei kuulu siihen ammattiliittoon, joka on tehnyt yrityksessä sovellettavan työehtosopimuksen. Tämä osa on järjestäytymättömiä ja/tai toiseen ammattiliittoon kuuluvia työntekijöitä. Yhteistoimintaedustaja toimii järjestäytyneiden työntekijöiden edustajan (luottamusmies) rinnalla koko henkilöstöryhmää koskevissa asioissa.

Jos vähintään puolet työntekijöistä kuuluu työehtosopimuksen tehneeseen ammattiliittoon, heidän valitsemansa luottamusmies edustaa yhteistoiminnassa kaikkia henkilöstöryhmään kuuluvia. Vähemmistönä oleva henkilöstöryhmän osa ei voi valita itselleen edustajaa.

Yhteistoimintaedustaja voidaan valita myös silloin, kun henkilöstöryhmällä olisi oikeus valita joko luottamusmies tai -valtuutettu, mutta tätä mahdollisuutta ei ole käytetty.

Edustaja yksittäiseen neuvotteluun

Jos henkilöstöryhmä tai osa sen työntekijöistä ei ole valinnut mitään edellä mainituista edustajista, vaikka heillä olisi ollut siihen oikeus, he voivat valita edustajan yksittäiseen neuvotteluun. Edustaja edustaa heitä vain kyseisessä neuvottelussa.

Henkilöstöryhmä ei valitse edustajaa

Jos henkilöstöryhmä ei valitse lainkaan edustajaa, työnantaja neuvottelee yhdessä kaikkien niiden työntekijöidensä kanssa, joita asia koskee.

Edustajien irtisanomissuoja

Luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun ja työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuoja määräytyy työsopimuslain (55/2001) tai sovellettavan työehtosopimuksen mukaan (ks. oma työehtosopimus).

Myös toimikaudeksi valitulla yhteistoimintaedustajalla on työsopimuslain mukainen irtisanomissuoja.

Yksittäiseen neuvotteluun valitulla ei ole erityistä irtisanomissuojaa. Häntäkään ei kuitenkaan saa syrjiä sen takia, että hän on osallistunut neuvotteluihin.

Päivitetty 1.2.2019

Päivitetty 01.02.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon