yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot

Yhteistoimintalain 3 luvussa ovat säännökset ja menettelytavat asioista, joista työnantajan on tiedotettava henkilöstöryhmien edustajille. Henkilöstöryhmien edustajilla on myös oikeus pyytää ja saada lisäselvitystä työnantajan antamiin tietoihin. Tietojen antamiseen ei kuitenkaan liity varsinaista neuvottelumenettelyä. Kun työnantaja on antanut 3 luvussa mainitut tiedot henkilöstöryhmien edustajille ja vastannut asianmukaisesti henkilöstöryhmien edustajien esittämiin lisäkysymyksiin, hän on täyttänyt yhteistoimintavelvoitteensa tältä osin.

Yhteistoimintalain 64 §:ssä on säädetty mahdollisuus asettaa 10–13 §:n noudattamisen tehosteeksi uhkasakko.

Työnantajan on annettava henkilöstöryhmien edustajille seuraavat yrityksen taloudellista tilaa koskevat tiedot:

Pörssiyhtiöistä

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan pörssiyhtiön on annettava henkilöstöryhmien edustajille tilinpäätös tai tulostiedot välittömästi sen jälkeen, kun ne on julkistettu. Henkilöstöryhmien edustajille on annettava myös esimerkiksi yhtiön osavuosikatsaus. Osavuosikatsaus on laadittava kolmen tai kuuden kuukauden välein riippuen arvopaperista. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien pörssiyhtiöiden yleisestä tiedonantovelvollisuudesta sekä sisäpiiritietojen käytön rajoittamisesta säädetään muun muassa arvopaperimarkkinalaissa (746/2012). Julkistamaton tieto on ns. sisäpiiritietoa.

Muista yrityksistä

Muun kuin julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhtiön on annettava henkilöstöryhmien edustajille tilinpäätös viimeistään, kun se on vahvistettu (esimerkiksi osakeyhtiöt ja osuuskunnat). Jos yhtiön tilinpäätöstä ei tarvitse vahvistaa, tilinpäätös on annettava henkilöstöryhmien edustajille viimeistään silloin, kun veroilmoituskin on annettava (esimerkiksi avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt).

Selvitys taloudellisesta tilasta

Lisäksi kaikkien (sekä pörssi- että muiden yhtiöiden) on annettava henkilöstöryhmien edustajille vähintään kaksi kertaa tilikauden aikana yhtenäinen selvitys yrityksen taloudellisesta tilasta. Pörssiyhtiöissä selvitys voidaan antaa useammin osavuosikatsausten yhteydessä. Selvityksessä on oltava ainakin yrityksen tuotannon, palvelu- tai muun toiminnan, työllisyyden, kannattavuuden ja kustannusrakenteen kehitysnäkymät.

Selvityksen tarkoituksena on antaa henkilöstölle tieto yrityksen taloudellisesta tilasta tilinpäätöstietoja selkeämmässä ja ymmärrettävämmässä muodossa. Tietoja on syytä vertailla aikaisempiin selvityksiin ja hahmottaa kehityksen suuntaa. Lisäksi selvityksestä on syytä keskustella muiden henkilöstöryhmien edustajien kanssa.

Selvitys koko henkilöstölle

Henkilöstöryhmien edustajat voivat vaatia, että työnantaja esittää yrityksen taloudellisesta tilasta annetusta selvityksestä ilmenevät kehitysnäkymät myös koko henkilöstölle. Kaikkien henkilöstöryhmien edustajien ei tarvitse yhtyä pyyntöön, vaan pyynnön voi esittää kuka tahansa henkilöstöryhmän edustaja. Tiedottamisessa noudatetaan tältä osin yrityksen sisäisen tiedottamisen periaatteita ja käytäntöjä. Yrityksessä noudatetusta tiedottamiskäytännöstä siis riippuu, missä muodossa mainitut tiedot henkilöstölle annetaan. Käytännössä tiedot annetaan usein kirjallisena tiedotteena, henkilöstölle järjestetyssä tiedotustilaisuudessa tai yrityksen intranetissä tai ilmoitustaululla. Koska säännöksen tavoitteena on vuoropuhelun lisääminen työnantajan ja henkilöstön välillä, tarkoituksenmukaista on, että työnantaja varaa joka tapauksessa henkilöstölle mahdollisuuden esittää selvityksestä tarkentavia kysymyksiä. (Ks. henkilöstöryhmien edustajien oikeudesta esittää kysymyksiä 14 §.)

Yritykset, joissa työskentelee 20–29 työntekijää

Yrityksessä, jossa työskentelee 20–29 työntekijää, selvitys yrityksen taloudellisesta tilasta voidaan esittää henkilöstöryhmien edustajien sijasta koko henkilöstölle järjestettävässä yhteisessä tilaisuudessa. Riittää siis, että selvitys näissä yrityksissä annetaan vain kerran. Yrityksen taloudellista tilannetta koskevat tiedot on joka tapauksessa annettava näissäkin yrityksissä vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Olennaiset muutokset kehitysnäkymissä

Jos henkilöstöryhmien edustajille tai henkilöstölle annetussa yrityksen taloudellista tilaa koskevaan selvitykseen sisältyvissä kehitysnäkymissä tapahtuu olennaisia muutoksia, työnantajan on annettava henkilöstöryhmien edustajille tai henkilöstölle tieto näistä muutoksista. Viimeistään kymmenen prosentin ennakoidut vaikutukset tulokseen ovat olennaisia. Kysymys voi olla esimerkiksi markkinaosuuden huomattavasta pienenemisestä tai yrityksen toimintaedellytysten olennaisesta heikkenemisestä.

Tiedot muutoksista on annettava välittömästi sen jälkeen, kun ne on havaittu.

Arkistot ja verkostot kuntoon

Henkilöstön edustajien on syytä säilyttää tarpeelliset taustatiedot yrityksistä ja yritysryhmistä riittävän pitkältä ajalta sekä pitää ne ajan tasalla, jotta edustajat olisivat milloin tahansa valmiita aloittamaan yhteistoimintaneuvottelut. Konserneissa ja monitoimipaikkaisissa yrityksissä valmius edellyttää kotimaisten ja kansainvälisten henkilöstöryhmät ylittävien ay-verkostojen luomista. Edustajia eurooppalaisissa yritysneuvostoissa ei pidä vaihtaa liian usein, jotta verkostoilla on aikaa vakiintua. Yhteyttä on syytä pitää kokousten välilläkin.

Työehtosopimuksen määräykset

Työehtosopimuksissa on yleensä omia määräyksiä tietojen antamisesta (ks. oma työehtosopimus).

Säännöksen laiminlyömisen seuraukset

Jos henkilöstöryhmän edustaja ei saa tietoja, hän voi vaatia, että käräjäoikeus velvoittaa työnantajaa antamaan tiedot (64 §). Tällaisessa tilanteessa on syytä olla yhteydessä omaan ammattiliittoon.

Päivitetty 1.2.2019

Päivitetty 01.02.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon