yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Tilastotiedot työntekijöille maksetuista palkoista

Työnantajan on annettava kerran vuodessa kunkin henkilöstöryhmän edustajalle tilastotiedot hänen edustamansa henkilöstöryhmän kaikille työntekijöille maksetuista palkoista.Käytännössä palkkatiedot annetaan yleisen työmarkkinakäytännön tai yrityksen oman käytännön mukaisesti esimerkiksi keskimääräisinä tietoina henkilöstöryhmään kuuluville työntekijöille maksetuista palkoista.

Henkilöstöryhmän edustajalla on oikeus saada vain hänen edustamaansa ryhmää koskevat palkkatiedot. Henkilöstöryhmiä ovat yleensä työntekijät, toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt. Näin ollen esimerkiksi toimihenkilöiden luottamusmiehellä ei ole oikeutta saada työntekijöitä koskevia palkkatietoja eikä myöskään päinvastoin. Mikään ei tietenkään estä henkilöstöryhmän edustajia keskenään vertailemasta saatuja tietoja.

Jos henkilöstöryhmää edustaa kaksi edustajaa, palkkatiedot on annettava kummallekin edustajalle. Tällainen tilanne voi olla silloin, kun osaa henkilöstöryhmään kuuluvista työntekijöistä edustaa esimerkiksi työehtosopimuksen perusteella valittu luottamusmies, minkä lisäksi henkilöstöryhmän enemmistö on valinnut edustajakseen yhteistoimintaedustajan (ks. 2 luvun 8 §). Tiedot on tällöinkin annettava koko henkilöstöryhmän kaikkien työntekijöiden palkoista.

Palkkatiedot ammattiryhmittäin

Henkilöstöryhmän edustajalla on oikeus vaatia, että työnantaja antaa palkkatiedot ammattiryhmittäin eriteltynä. Palkkatiedoista ei ammattiryhmittäin eriteltynäkään saa käydä ilmi yksittäisen työntekijän palkkatietoja. Tällä säännöksellä turvataan työntekijöiden yksityisyyden suojaa. Palkkatiedot on aina annettava nimettöminä. Käytännössä palkkatietojen antaminen pienistä henkilöstö- tai ammattiryhmistä siten, ettei tiedoista paljastuisi yksittäisen työntekijän palkkatietoja, voi kuitenkin olla vaikeaa. Sen vuoksi esimerkiksi vain muutaman työntekijän muodostamien ryhmien palkkatietoja ei saa erikseen esittää, vaan nämä tiedot on yhdistettävä suuremmaksi kokonaisuudeksi.

Tasa-arvosuunnitelma

Työnantaja vastaa tasa-arvolain 6 a §:n mukaan siitä, että vuosittain laadittava tasa-arvo-suunnitelma sisältää myös palkkakartoituksen. Suunnitelma mahdollistaa palkkatietojen vertailun eri sopimusalojen kesken ja sitä voi hyödyntää palkkatietoja annettaessa.

Työehtosopimusmääräykset

Työehtosopimuksessa voi olla tarkempia määräyksiä palkkatietojen antamisesta (ks. oma työehtosopimus).

Järjestäytynyt työnantaja voi antaa palkkatiedot henkilöstöryhmän edustajalle työehtosopimuksen määräysten mukaisesti. Tällöin yhteistoimintalain 11 §:ää ei sovelleta palkkatietojen antamiseen niiden henkilöstöryhmien osalta, joita työehtosopimus koskee, vaan työehtosopimus syrjäyttää lainkohdan. Muun muassa tasa-arvolakia on kuitenkin noudatettava työehtosopimuksen ohessa. Työehtosopimukset perustuvat usein keskusjärjestösopimuksiin palkkatilastointiyhteistyöstä ja edellyttävät tietojen antamista useammin kuin lain edellyttämällä tavalla kerran vuodessa.

Jos jotakin henkilöstöryhmää ei koske mikään työehtosopimus, tämän henkilöstöryhmän osalta työnantajan on annettava palkkatiedot yhteistoimintalain mukaisesti. Myös järjestäytymättömien työnantajien on aina noudatettava palkkatietojen antamisessa yhteistoimintalakia, vaikka työnantaja olisikin sidottu johonkin työehtosopimukseen yleissitovuuden perusteella. Estettä lakia edullisempien sopimuskäytäntöjen soveltamiselle yrityskohtaisen tilastoinnin avulla myös villeissä yrityksissä ei tietenkään ole.

Säännöksen laiminlyömisen seuraukset

Jos henkilöstöryhmän edustaja ei saa tietoja, hän voi vaatia, että käräjäoikeus velvoittaa työnantajaa antamaan tiedot (64 §). Tällaisessa tilanteessa on syytä olla yhteydessä omaan ammattiliittoon.

Päivitetty 1.2.2019

Päivitetty 01.02.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon