yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Henkilöstöryhmien edustajilla on oikeus neljännesvuosittain saada selvitys yrityksen määräaikaisten ja osa-aikaisten työntekijöiden määristä. Työnantajan on annettava tiedot vain, jos henkilöstöryhmän edustaja niitä pyytää. Kullakin henkilöstöryhmän edustajalla on itsenäinen oikeus vaatia ja saada työnantajalta mainittu selvitys.

Yhteistoimintalaissa ei ole säännöksiä siitä, miten selvitys annetaan. Työnantaja voi antaa selvityksen suullisesti tai kirjallisesti (myös sähköpostilla). Jos selvitys annetaan suullisesti, se on annettava niin selkeästi, että henkilöstöryhmän edustaja voi tehdä asiasta luotettavat muistiinpanot. Selvitys kannattaa pyytää neljännesvuosittain ja vertailla sitä edellisten vuosien tietoihin. Määriä ja niissä tapahtunutta kehitystä on syytä vertailla myös muiden henkilöstöryhmien edustajien saamiin selvityksiin.

Työehtosopimuksen määräykset

Työehtosopimuksessa voi olla tarkempia määräyksiä siitä, minkälaisia tietoja työnantajan on annettava henkilöstön edustajille yrityksen määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa olevista työntekijöistä sekä miten ne on annettava. Tiedottamisvelvollisuus voi koskea myös kokoaikaisia ja vakituisia työntekijöitä. (Ks. oma työehtosopimus.)

Säännöksen laiminlyömisen seuraukset

Jos henkilöstöryhmän edustaja ei saa tietoja, hän voi vaatia, että käräjäoikeus velvoittaa työnantajaa antamaan tiedot (64 §). Tällaisessa tilanteessa on syytä olla yhteydessä omaan ammattiliittoon.

Päivitetty 1.2.2019

Päivitetty 01.02.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon