yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Jos henkilöstöryhmien edustajat niin vaativat, työnantajan on vuosittain annettava selvitys yrityksessä sovellettavista ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteista. Selvitys koskee ns. tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiseen alihankintasopimukseen perustuvan ulkopuolisen työvoiman käyttämistä. Käytännössä kysymys on alihankinnasta, jota käytetään yrityksen tavanomaisessa toiminnassa tai niihin liittyvissä kuljetuksissa.

Säännös ei koske vuokratyön käyttämistä. Vuokratyövoiman käyttöä koskevat periaatteet on käsiteltävä ja vuokratyövoiman käytöstä on neuvoteltava 17 §:n mukaan. Vuokratyö eroaa alihankinnasta siinä, että alihankinnassa tilaaja ei käytä ulkopuoliseen työvoimaan työnjohto-oikeutta toisin kuin vuokratyöntekijään.

Selvitystä ei tarvitse antaa tavaroiden alihankinnasta, vaan ainoastaan ulkopuolisen työpalvelun hankkimisesta. Selvitysvelvollisuus ei myöskään koske alihankintatyötä, jota tehdään alihankkijan omissa tiloissa yrityksen ulkopuolella.

Ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevasta selvityksestä tulee käydä ilmi
- työkohteet ja työtehtävät sekä - ajanjakso tai -jaksot, joina ulkopuolista työvoimaa käytetään.

Yhteistoimintalaissa ei ole säännöksiä siitä, miten selvitys annetaan. Työnantaja voi antaa selvityksen suullisesti tai kirjallisesti (myös sähköpostilla). Jos selvitys annetaan suullisesti, se on annettava niin selkeästi, että henkilöstöryhmän edustaja voi tehdä asiasta luotettavat muistiinpanot.

Selvitys kannattaa pyytää vuosittain ja vertailla sitä edellisten vuosien tietoihin. Määriä ja niissä tapahtunutta kehitystä on syytä vertailla myös muiden henkilöstöryhmien edustajien saamiin selvityksiin.

YTJ-tietopalvelusta saa tietoa alihankintaa tarjoavista yrityksistä.

Jos ulkopuolisen työvoiman käyttämisestä aiheutuu henkilöstövaikutuksia, niistä on käytävä yhteistoimintaneuvottelut sen mukaan, minkälaisia vaikutuksia alihankinnalla on. Käytännössä kyseeseen voi yleensä tulla 6 luvun (yritystoiminnan muutoksista aiheutuvat henkilöstövaikutukset ja töiden järjestelyt) tai 8 luvun (yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä) mukaiset neuvottelut.

Työehtosopimuksen määräykset

Työehtosopimuksissa saattaa olla sekä tilaajavastuulaissa tarkoitettua alihankintaa että muuta alihankintaa kuten myös muuta ulkopuolista työvoimaa koskevia määräyksiä (ks. oma työehtosopimus).

Säännöksen laiminlyömisen seuraukset

Jos henkilöstöryhmän edustaja ei saa tietoja, hän voi vaatia, että käräjäoikeus velvoittaa työnantajaa antamaan tiedot (64 §). Tällaisessa tilanteessa on syytä olla yhteydessä omaan ammattiliittoon.

Tilaajavastuulain (1233/2006) säännökset

Luottamusmiehellä  ja työsuojeluvaltuutetulla on 6 §:n mukaan oikeus saada tiedot

- alihankintaa tekevän työvoiman määrästä

  • Työvoiman määrällä tarkoitetaan lukumäärätietoa eikä yksilöityä tietoa työntekijöiden henkilöllisyydestä.

- yksilöintitiedot alihankintaa tarjoavasta yrityksestä

  • Yrityksen yksilöintitietoja voivat olla yrityksen rekisteröity ja virallinen nimi sekä yritystunnus mahdollisine rekisteröintinumeroineen.

- työkohteesta ja työtehtävistä sekä alihankintasopimuksen kestosta

  • Ilmoitetaan pyyntöhetken tiedon mukaisesti.

- alihankintaan sovellettavasta työehtosopimuksesta/keskeiset työehdot.

  • Tieto sovellettavasta työehtosopimuksesta ei tarkoita työntekijäkohtaista luetteloa vaan yleisellä tasolla olevaa tietoa siitä, mitä työehtosopimusta tai työehtosopimuksia alihankintayritys työntekijöihinsä soveltaa.

Jos jokin edellä mainituista tiedoista muuttuu sen jälkeen, kun se on kerrottu henkilöstön edustajalle, henkilöstön edustajalla on pyynnöstä oikeus saada muuttunut tieto tilaajalta.

Tiedot on annettava pyynnöstä henkilöstön edustajalle myös sellaisesta alihankinnasta, johon sovelletaan tilaajavastuulain 5 §:n 4 momentin poikkeussäännöstä.

Päivitetty 1.2.2019

Päivitetty 01.02.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon