yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Työnantajan ei tarvitse soveltaa tätä säännöstä, jos yrityksessä on alle 30 työntekijää.

Yrityksen yleiset suunnitelmat, periaatteet ja tavoitteet

Suunnitelmien ja ohjelmien tarkoituksena on määritellä ja konkretisoida yleisluonteisia tavoitteita ja päämääriä kunkin yrityksen tilanteeseen ja tarpeisiin sopiviksi. Suunnitelmien ja ohjelmien avulla ohjataan tulevaa toimintaa. Ne ovat myös osa yrityksen johtamista. Suunnitelmien ja ohjelmien tulee tämän vuoksi suuntautua tulevaisuuteen ja niiden on oltava tavoitteellisia.

Suunnitelmien ja ohjelmien ei tarvitse olla erillisiä, vaan ne voidaan sisällyttää muihin ohjelmiin tai yhdistää laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Suunnitelmat ja ohjelmat on tehtävä yrityksen tarpeisiin ja niiden tulee olla konkreettisia ja realistisia. Toteutumista on seurattava säännöllisesti.

Yhteistoimintaneuvotteluissa on käsiteltävä

- työhönoton yleiset periaatteet ja menetelmät
- työhön tulijalle työpaikkaan ja yritykseen perehtymiseksi annettavat tarpeelliset tiedot
- yrityksessä noudatettavat periaatteet ja käytännöt siitä, mitä tietoja työntekijästä kerätään työhönoton yhteydessä ja työsuhteen aikana.

Työhönoton yleiset periaatteet ja menetelmät

Yhteistoimintamenettelyssä sovitaan siitä, miten meille tullaan töihin (esim. laitetaanko kaikki avoimet työpaikat aina ensin sisäiseen hakuun ja vasta sen jälkeen ryhdytään etsimään uutta työntekijää talon ulkopuolelta). Kun säännöistä on sovittu, kaikilla on lupa edellyttää, että sopimuksia noudatetaan. Työhönotossa käytettäviä menetelmiä ovat esimerkiksi sisäinen haku, työvoimatoimiston, lehti-ilmoitusten ja Internetin käyttö.

Tarvittaessa työhönotossa noudatettavat menetelmät voidaan eritellä henkilöstö- tai ammattiryhmittäin tai työtehtävittäin (on otettava huomioon yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys sekä eri henkilöstöryhmien tasapuolinen kohtelu).

Yleisiin periaatteisiin voidaan myös kirjauttaa pyrkimys työpaikan ikä-, koulutus- tai sukupuolirakenteen korjaamisesta (on otettava huomioon yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys sekä työntekijöiden tasapuolinen kohtelu).

Työpaikkaan perehtymiseksi annettavat tiedot

Tällaisia tietoja voisivat olla muun muassa

- yrityksen esittely (esim. nettisivuille myös henkilöstöryhmien luottamushenkilöiden ja työsuojeluvaltuutetun yhteystiedot sekä tiedot työpaikalla sovellettavasta työehtosopimuksesta tai -sopimuksista)
- työntekijälle tarpeelliset käytännöt yleisistä toimintatavoista ja järjestelyistä.

Tässä kohdin voidaan sopia esimerkiksi siitä, että uusi työntekijä tutustutetaan välittömästi työhön tullessaan (aina parempi, jos jo ennen työsopimuksen allekirjoittamista) henkilöstöryhmänsä luottamushenkilöihin ja työsuojeluvaltuutettuun. Erilaiset sairauspoissaoloihin, työterveydenhuoltoon, työpaikkaruokailuun tai työaikaseurantaan liittyvät kysymykset voidaan myös käydä läpi. Lisäksi voidaan sopia, että uudelle työntekijälle selvitetään vuosiloman antamisessa noudatettavat yleiset periaatteet (ks. vuosilomaopas), lyhennysvapaiden (ns. pekkaset) antamisperiaatteet sekä asiat, joista työpaikalla on työehtosopimuksen mukaan sovittu toisin sekä muut paikalliset sopimukset.

Työntekijästä kerättävät tiedot

Yhteistoimintamenettelyssä on käsiteltävä tiedot, jotka työntekijästä kerätään sekä työhönoton yhteydessä että työsuhteen aikana. Asiasta neuvoteltaessa on otettava huomioon yksityisyyden suojasta työelämässä annettu laki (759/2004), jossa säädetään tarkemmin, millaisia tietoja työnantaja saa työntekijöistä kerätä ja miten niitä käsitellä.

Päivitetty 1.2.2019

Päivitetty 13.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon