yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Säännös ei koske yrityksiä, joissa on 20-29 työntekijää.

Säännöksessä luetellaan ne suunnitelmat, periaatteet ja käytännöt, jotka perustuvat muuhun lainsäädäntöön, mutta jotka on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä. Näitä ovat

- tasa-arvosuunnitelma
- huumausainetestit
- kameravalvonta, kulunvalvonta ja muu tekninen valvonta
- sähköpostin ja tietoverkon käytön periaatteet
- henkilöstörahastot

Tasa-arvosuunnitelma

(Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) 6 a § (232/2005))

Tasa-arvosuunnitelma on laadittava yhteistyössä henkilöstön kanssa. Suunnitelma on laadittava yrityksissä, joissa työskentelee vähintään 30 työntekijää. Suunnitelman tulee sisältää

- selvityksen työpaikan tasa-arvotilanteesta, naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä selvitys naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista
- tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi sekä
- arvio tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden aiempien toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista.

Suunnitelma on laadittava vuosittain. Työpaikalla voidaan kuitenkin sopia, että selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta, naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä selvitys naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista tehdään kerran kolmessa vuodessa.

Tasa-arvosuunnitelma on käsiteltävä yhteistoimintaneuvotteluissa silloin, kun se on tarkoitus sisällyttää henkilöstösuunnitelmaan (ks. yhteistoimintalain16 § 4 mom).

Ks. tasa-arvosta ja tasa-arvosuunnitelman laatimisesta esimerkiksi
SAK
Teknologiateollisuus
Tasa-arvotyökirja
Tasa-arvokysely

Tasa-arvovaltuutetun lausunnot 3.10.2005 Dnro 4/57/05, 4.10.2005 Dnro 24/50/05 ja 10.12.2007 TAS/38/07

Huumausainetesti

Työnantajalla on oikeus vaatia laissa säädetyissä työtehtävissä työskenteleviltä työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva todistus (ks. yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 7 §. Todistus voidaan vaatia työhönotettaessa tai työsuhteen kestäessä. Jotta työnantaja voisi vaatia tällaisen todistuksen esittämistä, työpaikalla on oltava päihdeohjelma (ks. työterveyshuoltolain (1383/2001) 11 §. 4 mom. Päihdeohjelman tulee sisältää työpaikan yleiset tavoitteet ja käytännöt päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmaisten hoitoon ohjaamiseksi.

Ks. huumausainetesteistä esimerkiksi STM:n julkaisuja 2006:2, Huumausainetestaus työelämässä ja työelämän tietosuoja.

Kameravalvonta, kulunvalvonta ja muu tekninen valvonta

Yhteistoimintamenettelyssä on käsiteltävä työntekijöihin kohdistuvan kameravalvonnan, kulunvalvonnan ja muun teknisin menetelmin toteutettavan valvonnan tarkoitus, käyttöönotto ja menetelmät.

Kameravalvonnassa on otettava huomioon yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 5 luvun säännökset.

Ks. kameravalvonnasta esimerkiksi yksityisyyden suoja kameravalvonnassa ja työelämän tietosuoja.

Sähköpostin ja tietoverkon käytön periaatteet sekä työntekijän sähköpostin ja muun sähköistä viestintää koskevien tietojen käsittely

Yhteistoimintamenettelyssä on käsiteltävä sähköpostin ja tietoverkon (esimerkiksi Internet) käytön periaatteet sekä neuvoteltava siitä, miten sähköpostia ja muuta sähköistä viestintää koskevia tunnistamistietoja saa käsitellä. Tällä tarkoitetaan periaatteita ja käytäntöjä siitä, miten työpaikalla saa käyttää työnantajan tietoverkkoja ja sähköpostia sekä käsitellä tunnistamistietoja.

Sähköpostin käytöstä päätettäessä on otettava huomioon yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 6 luvun säännökset sähköpostiviestien hakemisesta ja avaamisesta ja sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) säännökset viestinnän luottamuksellisuudesta.

Ks. eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu 28.8.1998 (Dnro 2049/4/96).

Ks. työelämän tietosuoja 

Henkilöstörahastot ja voittopalkkiojärjestelmä

Henkilöstörahasto voidaan henkilöstörahastolain (934/2010) mukaan perustaa yritykseen, tai tulosyksikköön. Edellytyksenä on, että yrityksessä tai tulosyksikössä on työsuhteessa säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää. Lisäksi edellytetään, että yrityksen liikevaihto on rahastoa perustettaessa vähintään 200.000 euroa. Henkilöstörahaston perustaminen, purkaminen tai siitä luopuminen on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä.

Voittopalkkiojärjestelmä ja siitä luopuminen on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä.

Henkilöstörahastolaki

Suunnitelmia, joista ei tarvitse neuvotella yhteistoimintalaissa tarkoitetulla tavalla

Työsuojelun toimintaohjelma (työturvallisuuslaki (738/2002) 9 §)

Työnantajalla on oltava työpaikan turvallisuuden ja terveellisyyden edistämistä ja työkyvyn ylläpitämistä varten työsuojeluohjelma. Ohjelman tulee sisältää muun muassa työpaikan työolojen kehittämistarpeet, jotka on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa.

Toimintaohjelman laatiminen on lakisääteinen velvollisuus, joka koskee kaikenkokoisia yrityksiä.

Ks. työsuojelun toimintaohjelma.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma (työterveyshuoltolaki (1383/2002) 11 §)

Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa määritellään työterveyshuollon työpaikkakohtaiset tarpeet ja toimet. Toimintasuunnitelmaa arvioidaan vuosittain työpaikkakäyntien, sopimuskatselmuksen tai muiden työterveyshuollon selvitysten perusteella. Toimintasuunnitelma voi olla myös osa työsuojelun toimintaohjelmaa. Käytännössä työterveyshuolto laatii usein suunnitelmaehdotuksen, ja työnantaja hyväksyy sen. Henkilöstöä on kuitenkin aina kuultava.

Toimintaohjelman laatiminen on lakisääteinen velvollisuus, joka koskee kaikenkokoisia yrityksiä.

Ks. työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatimisesta esim. STM:n työsuojeluoppaita ja -ohjeita 6: Työterveyshuolto.

Yhdenvertaisuussuunnitelma (yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 4 §)

Työpaikalla voidaan sopia laadittavaksi yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka tarkoituksena on yhdenvertaisuuden edistäminen. Suunnitelma voidaan laatia koskemaan kaikkia tai vain osaa syrjintäperusteista (ikä, etninen tai kansallinen alkuperä, kansalaisuus, uskonto, vakaumus, mielipide, terveydentila, vammaisuus tai sukupuolinen suuntautuneisuus tai muu henkilöön liittyvä syy.

Suunnitelma voidaan sisällyttää esimerkiksi tasa-arvosuunnitelmaan tai kehittämis- ja koulutussuunnitelmaan.

Yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisesta löytyy lisätietoja Yhdenvertaisuus.fi-sivustolta ja sisäasiainministeriön yhdenvertaisuus-sivuilta.

Päivitetty 2.7.2013

Päivitetty 13.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon