yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

4 luvussa tarkoitettuja suunnitelmia, tavoitteita, periaatteita ja muita järjestelyjä on käsiteltävä yhteistoiminnassa ”yhteistoiminnan hengessä” työnantajan ja henkilöstön välillä. Tavoitteena on yksimielisyyden saavuttaminen. Järjestelyjä ja niihin tehtäviä muutoksia on käsiteltävä ennen toteuttamista.

Neuvotteluissa käsitellään edellä mainittujen järjestelyjen perusteita, tavoitteita, tarkoituksia ja vaikutuksia. Neuvotteluissa otetaan huomioon, miksi jotakin tehdään, mitä tavoitellaan, ja miten se vaikuttaa työntekijöihin. Asioiden käsittely edellyttää yleensä useampia käsittelykertoja.

Työnantaja on täyttänyt järjestelyihin liittyvän neuvotteluvelvollisuutensa sen jälkeen, kun hän on neuvotellut niistä yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi. Työnantajalla on oikeus toteuttaa järjestely.

Neuvotteluosapuolet

Neuvottelu käydään niiden henkilöstöryhmien edustajien kanssa, joita asia koskee. Jos asia vaikuttaa vain yhteen henkilöstöryhmään, neuvottelu käydään tämän henkilöstöryhmän edustajan (tai edustajien) kanssa.

Jos asia vaikuttaa useampaan henkilöstöryhmään, se käsitellään yhteisessä kokouksessa.

Useampaa henkilöstöryhmää koskeva asia voidaan käsitellä 9 §:n mukaisesti myös yhteisessä kokouksessa tai neuvottelukunnassa.

Työnantajan selvitysvelvollisuus

Vuoden 2014 alussa säännökseen lisättiin uusi 4 momentti.

Työnantaja arvioi työntekijöiden ammatillisen osaamisen ja koulutustarpeen laatiessaan yhteistoimintalain 16 §:ssä tarkoitettua henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa yhteistoiminnassa niiden henkilöstöryhmien edustajien kanssa, joita asia koskee. Koulutustarve voi koskea vain osaa henkilöstöstä tai työnantaja voi muusta syystä katsoa tarpeelliseksi kouluttaa vain osaa henkilöstöstä. Näiden yhteistoimintaneuvotteluiden aikana työnantajan on pyynnöstä selvitettävä, miten muutaman vuoden ammatillisen osaamisen kehittämistä vaille jääneiden työntekijöiden ammatillista osaamista jatkossa kehitetään.

Luottamusmiehen on syytä seurata koulutuksen jakautumista ja tarvittaessa pyytää työnantajalta selvitys siitä, miten koulutusta vaille jääneiden työntekijöiden osaamista parannetaan.

Rangaistussäännös

Säännöksen rikkominen on rangaistava teko (ks. 67 §)

Päivitetty 5.2.2014

Päivitetty 13.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon