yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Neuvottelukutsun esittää työnantaja. Kutsu voidaan antaa jo tietojen antamisen yhteydessä ellei sitä ole annettu jo aikaisemmin.

Työnantajan on neuvottelualoitteen tehtyään tai sellaisen vastaanotettuaan annettava henkilöstön edustajalle käsiteltävän asian kannalta tarpeelliset tiedot.

Jos työnantaja pitää henkilöstön edustajan aloitteessa tarkoitettuja neuvotteluja tarpeettomina, siitä ja sen perusteista on ilmoitettava viipymättä henkilöstön edustajalle.

Riippumatta siitä, kumpi osapuoli on tehnyt aloitteen, työnantajan on oltava aktiivinen neuvottelujen käynnistämisessä.

Neuvottelut on käytävä yhteistoiminnan hengessä tavoitteena sopimus käsiteltävistä asioista.

Pöytäkirja

Työnantajan on pyynnöstä huolehdittava siitä, että neuvottelusta laaditaan pöytäkirja.

Pöytäkirjassa on mainittava ainakin (ks. 54 §)
- neuvottelun ajankohta
- osallistuneet
- neuvottelun tulos
- eriävät kannanotot


Pöytäkirjan tarkastaminen

Kaikki neuvottelussa läsnä olleet tarkastavat pöytäkirjan ja varmentavat sen, jollei toisin sovita (ks. 54 §).

Sopimuksen muoto

Sopimus on tehtävä kirjallisesti, jollei sen sisältö käy ilmi neuvotteluissa laadituista pöytäkirjoista tai niiden liitteistä.

Sopimuksen pituus

Sopimus voidaan tehdä määräajaksi tai toistaiseksi.

Sopimuksen irtisanominen

Kukin sopijapuoli voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen. Irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jollei muusta ole sovittu.

Määräaikainen sopimus lakkaa määräajan päättyessä.

Rangaistussäännös

Säännöksen rikkominen on rangaistava teko (ks. 67 §).

Päivitetty 2.7.2013

Päivitetty 29.03.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon