yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

6 luvun säännöksiä sovelletaan sellaisissa yritystoiminnan muutoksissa tai töiden järjestelyissä, joilla voi olla muita kuin työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen johtavia henkilöstövaikutuksia. Kysymys on asioista, joista työnantaja voi työnjohto- ja valvontaoikeutensa mukaisesti päättää. Yhteistoimintamenettely ei rajoita työnantajan päätösoikeutta, mutta työnantajan on neuvoteltava aiotusta toimenpiteestä ennen kuin hän voi päättää asiasta.

Jos työnantaja suunnittelee jotakin seuraavista toimenpiteistä:

- yrityksen tai sen jonkin osan lopettamista, siirtämistä toiselle paikkakunnalle tai toiminnan laajentamista tai supistamista
- kone- ja laitehankintoja
- palvelutuotannon tai tuotevalikoiman muuttamista
- yritystoiminnan muita vastaavia muutoksia
- työtehtävien, työn sisältöä ja organisointia koskevia järjestelyjä tai
- vuokratyövoiman käyttöä tai alihankintaa

ja hän arvioi, että ne vaikuttaisivat

– työtehtäviin
- työmenetelmiin
- töiden tai työtilojen järjestelyihin
- siirtoon tehtävistä toisiin
- säännöllisen työajan järjestelyihin, työajan alkamiseen ja päättymiseen tai lepo- ja ruokailutaukojen ajankohtiin, niistä on neuvoteltava 6 luvun mukaisesti.

Toiminnan supistaminen, lopettaminen tai siirtäminen toiselle paikkakunnalle

Jos toimenpiteestä ei aiheudu henkilöstövähennyksiä, neuvotellaan 6 luvun mukaisesti.

Jos muutokset johtavat irtisanomisiin, sovelletaan 8 luvun säännöksiä.

7 luvun mukaisesti pitää neuvotella, jos kysymys on liikkeen luovutuksesta, sulautumisesta tai jakautumisesta.

Kone- ja laitehankinnat

Kone- ja laitehankinnoista on neuvoteltava, jos niistä aiheutuu henkilöstövaikutuksia. Hankintojen suuruudella tai sillä, joudutaanko työntekijöitä perehdyttämään laitteiden käyttöön, ei ole merkitystä.

Jos muutokset johtavat irtisanomisiin, sovelletaan 8 luvun säännöksiä.

Palvelutuotannon tai tuotevalikoiman muutokset

Palvelutuotannon tai tuotevalikoiman muutokset voivat vaikuttaa työntekijöiden työtehtäviin ja johtaa irtisanomisiin.

Jos muutokset johtavat irtisanomisiin, sovelletaan 8 luvun säännöksiä.

Yritystoiminnan muut vastaavat muutokset

Muita vastaavia yritystoiminnan muutoksia voivat olla
- yrityksen toiminnan kehittämiseen liittyvät ratkaisut, jos niillä on henkilöstövaikutuksia (HE 254/2006)
- toimitilojen ja kaluston hankinnat, liiketoimintajärjestelyt (esimerkiksi liiketoimintakonseptin muuttaminen), joista voi seurata kone- ja laitehankintoihin verrattavia henkilöstövaikutuksia (Markus Äimälä - Hannu Rautiainen - Jyrki Holmén: Yhteistoimintalaki. Juva 2008, 2. painos).

Työtehtäviä, työn sisältöä ja organisointia koskevat järjestelyt

Työn järjestelyillä tarkoitetaan työtehtävien järjestelyjen lisäksi myös työn sisältöä ja organisointia yleensä (HE 254/2006). Niihin kuuluvat muun muassa organisaatiomuutokset, merkittävät työtilojen muutokset ja olennaiset työtehtävien järjestelyt.

Jos muutokset johtavat irtisanomisiin, sovelletaan 8 luvun säännöksiä.

Vuokratyövoiman käyttö tai alihankinta

Alihankinnalla tarkoitetaan tässä kaikenlaista alihankintaa eikä vain tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 2 §:ssä (tilaajavastuulaki 1233/2006) tarkoitettua tilaajan (yrityksen) tiloissa tai työkohteessa tehtävää työtä (vrt. 13 §).

Jos muutokset johtavat irtisanomisiin, sovelletaan 8 luvun säännöksiä.

Koska 8 luvun säännöksiä sovelletaan?

8 luvun säännöksiä on sovellettava muun muassa silloin, kun
- työnantaja ennen neuvottelujen alkua arvioi, että toiminnan supistamisesta, lopettamisesta, laajentamisesta tai siirtämisestä toiselle paikkakunnalle aiheutuu yhden tai useamman työntekijän irtisanominen, lomauttaminen tai osa-aikaistaminen
- työnantaja esimerkiksi siirtää työntekijän vastoin työsopimuksen määräyksiä toiselle paikkakunnalle tai muuttaa yksipuolisesti hänen työtehtäviään tai muutoin ylittää työnjohtovaltansa (ks. työnjohtovallasta 33 §).
- 6 luvun perusteella käynnissä olevissa neuvotteluissa ilmenee, että työntekijöitä joudutaan irtisanomaan, lomauttamaan tai osa-aikaistamaan. Työnantaja ei voi jatkaa 6 luvun mukaisia neuvotteluja, vaan hän joutuu aloittamaan 8 luvun mukaiset neuvottelut. Tällöin työnantaja on muun muassa velvollinen antamaan kirjallisen neuvotteluesityksen viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista sekä noudattamaan neuvotteluja koskevia määräaikoja.

Päivitetty 2.7.2013

Päivitetty 13.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon