yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Suunnitellessaan

- yrityksen tai sen jonkin osan lopettamista, siirtämistä toiselle paikkakunnalle tai toiminnan laajentamista tai supistamista
- kone- ja laitehankintoja
- palvelutuotannon tai tuotevalikoiman muuttamista
- yritystoiminnan muita vastaavia muutoksia
- työtehtävien, työn sisältöä ja organisointia koskevia järjestelyjä tai
- vuokratyövoiman käyttöä tai alihankintaa,
työnantajan pitää arvioida, vaikuttavatko nämä toimenpiteet olennaisesti työntekijän asemaan. Toimenpiteiden pitää kuulua työnantajan työnjohtovaltaan eli olla työnantajan yksipuolisesti päätettävissä.

Työnantajan on muutoksen suunnitteluvaiheessa arvioitava, onko toimenpiteillä olennaisia vaikutuksia työntekijän
- työtehtäviin
- työmenetelmiin
- töiden tai työtilojen järjestelyihin
- siirtoon tehtävistä toisiin
- säännöllisen työajan järjestelyihin, työajan alkamiseen ja päättymiseen tai lepo- ja ruokailutaukojen ajankohtiin.

Jos suunnitellut muutokset ovat olennaisia, työnantajan on neuvoteltava niistä 6 luvun mukaisesti ennen päätöksen tekemistä. Henkilöstövaikutusten olennaisuutta arvioidaan kokonaisharkinnalla. Tällöin otetaan huomioon muun muassa muutoksen kesto ja laajuus, esimerkiksi se, kuinka paljon suunnitellut työtehtävät poikkeavat vanhoista tehtävistä. Suurestakaan muutoksesta ei välttämättä tarvitse neuvotella, jos se on tarkoitettu lyhytaikaiseksi. Vastaavasti on mahdollista, että pienestä mutta pysyvästä muutoksesta pitää neuvotella.

Toimenpiteen vaikutuksen olennaisuutta arvioitaessa merkitystä on myös sillä, vaikuttaako muutos yksittäiseen työntekijään vai koko henkilöstöryhmään. Yleensä olennaisuusvaatimus täyttyy jo sillä, että muutos vaikuttaa suureen osaan henkilöstöryhmää. Esimerkkinä tästä on tilanne, jossa työnantaja haluaa muuttaa toimistohuoneet avokonttoriksi. Yhteistoimintaneuvottelut on tällöin käytävä ennen remontin aloittamista niin, että työntekijöillä on todellinen mahdollisuus vaikuttaa siihen, minkälaisessa ympäristössä he tekevät työtään. Kuitenkin yhtäkin työntekijää koskevasta muutoksesta on neuvoteltava, jos se vaikuttaa merkittävästi hänen asemaansa.

Muutokset työajoissa tarkoittavat yleensä tilanteita, joissa työnantaja aikoo muuttaa työajan alkamista tai päättymistä tai lepo- tai ruokataukoja, esimerkiksi siirtyminen liukuvaan työaikaan tai yksivuorotyöstä kaksi- tai kolmivuorotyöhön.

8 luvun neuvotteluvelvollisuus

Jos työnantaja arvio, että muutokseen tarvitaan irtisanomisperuste (työsopimuslaissa säädetyt asialliset ja painavat syyt sekä taloudelliset ja tuotannolliset perusteet), sovelletaan 8 luvun säännöksiä. Irtisanomisperuste on oltava esimerkiksi silloin, kun työtehtäviksi on työsopimuksessa sovittu toimistotyöt ja työnantaja haluaisi muuttaa työntekijän työtehtäviä siten, että tämä myös siivoaisi.

Päivitetty 2.7.2013

Päivitetty 02.07.2013

Jaa

facebook icon
twitter icon