yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Ennen kuin työnantaja päättää 6 luvussa tarkoitetusta asiasta, siitä on neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi. Neuvotteluissa on käsiteltävä suunnitellun muutoksen perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja.

Neuvottelujen ajankohta

Suunnitellun toimenpiteen luonne ratkaisee, milloin siitä on neuvoteltava. Jos kysymys on esimerkiksi remontista, jolla toimisto muuttuu avokonttoriksi ja toimenpiteestä seuraa henkilöstövaikutuksia, neuvottelut on käytävä ennen kuin työnantaja päättää asiasta. Sen sijaan kone- ja laitehankintojen henkilöstövaikutuksia voi olla mahdotonta arvioida hankinnasta päätettäessä. Tällöin neuvottelut on käytävä, kun mahdolliset henkilöstövaikutukset ovat arvioitavissa.

Perusteet

Työnantajan on kerrottava, mitä hän aikoo tehdä. Henkilöstöryhmän edustajien on syytä tehdä tarkentavia kysymyksiä, jos jotain jää epäselväksi.

Vaikutukset

Työnantajan on kerrottava, mitä vaikutuksia aiotulla päätöksellä on. Työnantajan on neuvoteltava henkilöstövaikutuksista eli siitä, mitä suunnitelmat tarkoittaisivat yksittäisen työntekijän tai työntekijäryhmän kohdalla. Tarkoituksena on, että työntekijät saavat mahdollisimman tarkan käsityksen liiketoimintapäätöksen vaikutuksista. Työnantajan on ilmoitettava myös ne periaatteet, joiden mukaan henkilöstövaikutusten kohteena olevat työntekijät määräytyvät. Lisäksi on ilmoitettava henkilöstövaikutusten ajankohta tai arvio siitä, milloin henkilöstövaikutukset toteutuvat.

Henkilöstöryhmän edustajien on syytä tehdä tarkentavia kysymyksiä, jos jotain jää epäselväksi.

Vaihtoehdot

Neuvotteluissa on käsiteltävä suunnitellun muutoksen vaihtoehtoja. Henkilöstöryhmän edustajien on syytä miettiä vaihtoehtoja myös yhdessä. Lisäksi jokaisen henkilöstöryhmän edustajan pitää käsitellä asiaa edustettaviensa kanssa. Vaihtoehdot on syytä esittää työnantajalle ja vaatia, että niitä käsitellään neuvotteluissa.

Yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi

Ilmaisulla tarkoitetaan sitä, että osapuolten on aidosti kuunneltava toisiaan, pohdittava toistensa esityksiä ja suhtauduttava niihin vakavasti. Jos työnantaja ei esimerkiksi vastaa kysymyksiin tai selvitä asiaa, suhtautuu ivallisesti tai ylimielisesti, neuvotteluja ei ole käyty lain edellyttämällä tavalla.

Neuvottelun tavoitteena on yhteisymmärrys asiasta. Jos työnantaja päättää asiasta yksipuolisesti, hän vastaa päätöksen oikeellisuudesta.

Osapuolet voivat myös sopia asiasta. Jos asiasta sovitaan, sopimus on syytä tehdä kirjallisesti. Sopimus sitoo, joten kannattaa miettiä tarkoin, ennen kuin hyväksyy sopimuksen. Sopimuspakkoa ei ole.

Neuvottelun osapuolet

Jos suunniteltu muutos vaikuttaa yhden tai muutaman työntekijän asemaan, neuvottelut käydään kunkin työntekijän kanssa erikseen, ellei toisin sovita. Työntekijän on syytä vaatia, että häntä koskevasta muutoksesta neuvottelee hänen edustajansa. Vastaavasti henkilöstöryhmän edustajan on syytä ohjeistaa työntekijöitä, ettei kukaan neuvottele yksin. Ohjeesta on syytä ilmoittaa työnantajalle.

Jos suunniteltu muutos koskee yhteen tai useampaan henkilöstöryhmään kuuluvia työntekijöitä, neuvottelut käydään asianomaisten henkilöstöryhmien edustajien ja työnantajan kesken. Neuvottelut on myös mahdollista käydä niin, että asia käsitellään yhteisessä kokouksessa tai neuvottelukunnassa 9 §:n mukaisesti.

Rangaistussäännös

Säännöksen rikkominen on rangaistava teko (ks. 67 §).

Päivitetty 2.7.2013

Päivitetty 03.07.2013

Jaa

facebook icon
twitter icon