yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Säännöksessä on lueteltu ne asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot, jotka työnantajan on annettava.

Harkitessaan vähintään kymmenen työntekijän

- irtisanomista
- lomauttamista yli 90 kalenteripäiväksi tai
- osa-aikaistamista,

työnantajan on annettava työntekijöiden edustajille kirjallisesti seuraavat käytettävissään olevat tiedot:

- aiottujen toimenpiteiden perusteet
- alustava arvio irtisanomisten, lomauttamisten ja osa-aikaistamisten määrästä
- selvitys periaatteista, joiden mukaan irtisanomisen, lomauttamisen tai osa-aikaistamisen kohteeksi joutuvat työntekijät määräytyvät sekä arvio ajasta, jonka kuluessa irtisanomiset, lomauttamiset tai osa-aikaistamiset pannaan toimeen.

Tiedot voidaan antaa suullisestikin asianomaisille työntekijöille tai heidän edustajilleen silloin, kun työnantaja harkitsee

- alle kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista tai
- vähintään kymmenen työntekijän lomauttamista 90 kalenteripäivää lyhyemmäksi ajaksi.

Tiedot on kuitenkin annettava kirjallisesti, jos ao. työntekijä tai henkilöstöryhmän edustaja sitä pyytää. On suotavaa pyytää tiedot aina kirjallisina.

Tavoitteena on, että neuvottelut käynnistetään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa eikä niiden aloittamista pitkitetä asiaan vaikuttavien kaikkien tietojen hankkimisen vuoksi (HE 254/2006). Työnantajan on annettava kaikki tuolloin käytettävissään olevat tiedot.

Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot on liitettävä neuvotteluesitykseen.

Työnantajan neuvotteluesityksen jälkeen saamat tiedot voidaan antaa viimeistään yhteistoimintaneuvottelut käynnistävässä neuvottelussa.

Työnantajan on annettava neuvotteluesitys ja tarpeelliset tiedot siten, että henkilöstön edustajalla on tosiasiallinen mahdollisuus ennen neuvottelujen alkua keskustella työnantajan suunnitelmista sekä edustamiensa työntekijöiden kanssa että keskenään.

Hyvitys

Työnantaja voidaan tuomita maksamaan hyvitystä silloin, kun säännöstä on rikottu, ja työntekijä on irtisanottu, lomautettu tai osa-aikaistettu (ks. 62 §).

Päivitetty 2.7.2013

Päivitetty 02.07.2013

Jaa

facebook icon
twitter icon