yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Toimintasuunnitelma

Työnantajalla on muutosturvan toimintamallin mukainen tehostettu neuvotteluvelvollisuus työvoiman vähentämistilanteissa. Työnantajan on yhteistoimintaneuvottelujen alussa annettava henkilöstön edustajille esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi. Se on laadittava aina, kun irtisanomisuhka koskee vähintään kymmentä työntekijää. Tarkoituksena on tiivistää työnantajan, henkilöstön ja työvoimatoimiston välistä yhteistyötä. Työnantajan on viipymättä selvitettävä yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa työntekijöiden nopeaa työllistymistä tukevat työvoimapalvelut. Toimintasuunnitelmaa ei tarvitse laatia, jos neuvottelut koskevat lomauttamisia tai osa-aikaistamisia.

Suunnitelma sisältää
- neuvotteluaikataulun
- neuvottelujen menettelytavat
- työvoimapalveluiden käytön irtisanomisaikana
- sen, miten työnantaja edistää työntekijän työnhakua ja koulutusta.

Toimintasuunnitelman ei tässä vaiheessa tarvitse olla valmis, vaan tarkoitus on, että henkilöstö ja työvoimaviranomaiset pääsevät vaikuttamaan sen sisältöön. Lopullinen toimintasuunnitelma valmistellaan yhteistoiminnassa. Työnantajan ja henkilöstöryhmän edustajien on neuvoteltava suunnitelmasta osana yhteistoimintaneuvotteluja.

Toimintasuunnitelman avulla neuvottelumenettelystä tulee selkeä ja johdonmukaisesti etenevä. Henkilöstöryhmien edustajat pystyvät paremmin valmistautumaan neuvotteluihin, kun he tietävät, mitä asioita kussakin kokouksessa käsitellään.

Toimintasuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon
- työsopimuslain irtisanomisperusteet ja se, mitä irtisanomissuojasta on säädetty sekä
- mahdolliset työehtosopimuksessa olevat irtisanomisjärjestystä koskevat määräykset (ks. oma työehtosopimus).

Toimintasuunnitelma ei saa johtaa irtisanomiskynnyksen madaltumiseen. Suunnitelmalla ei saa sivuuttaa irtisanovan työnantajan työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuutta. Irtisanomiset eivät saa toimintasuunnitelman vaikutuksesta laajeta koskemaan sellaisia työntekijöitä, joiden työ ei ole työsopimuslain edellyttämällä tavalla pysyvästi vähentynyt. Irtisanomisuhan alaisten työntekijöiden mahdollisuus päästä työllistymisohjelman ja -lisän piiriin ei saa madaltaa irtisanomissuojaa. Myöskään työvoimatoimiston tarjoamat työllistämispalvelut eivät saa heikentää irtisanomissuojaa. Toimintasuunnitelma ei saa olla syrjivä esimerkiksi iän, etnisen taustan tai sukupuolen perusteella.

Toimintaperiaatteet

Jos työnantaja harkitsee alle kymmenen työntekijän irtisanomista, hänen on yhteistoimintaneuvottelujen alkaessa esitettävä toimintaperiaatteet, joilla tuetaan irtisanomisaikana työntekijöiden hakeutumista työhön tai koulutukseen sekä työllistymistä julkisen työvoimapalvelun avulla. Toimintaperiaatteet pitää selvittää, vaikka tarkoituksena olisi vain yhden työntekijän irtisanominen.

Lisätietoja

Ks. muutosturvasta.
Muutosturvan valtakunnallinen palvelunumero 02 95 025500 (9-16.15).

Hyvitys

Työnantaja voidaan tuomita maksamaan hyvitystä silloin, kun säännöstä on rikottu, ja työntekijä on irtisanottu, lomautettu tai osa-aikaistettu (ks. 62 §).

Päivitetty 29.3.2019

Päivitetty 13.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon