yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävät asiat voivat olla monimutkaisia ja laajoja, eikä henkilöstöryhmän edustajalla välttämättä ole taitoa arvioida käsiteltävän asian merkitystä tai vaikutuksia. Hänellä on tämän vuoksi oikeus kuulla ja saada tietoja yrityksen omilta asiantuntijoilta. 

Yrityksen omilla asiantuntijoilla tarkoitetaan kaikkia yrityksen palveluksessa olevia henkilöitä, jotka työskentelevät käsiteltävää asiaa valmistelevassa yksikössä tai muualla yrityksessä.

Henkilöstön edustajalla on oikeus käyttää asiantuntijaa sekä yhteistoimintamenettelyyn valmistautuessaan että sen aikana. Asiantuntijan kanssa on oikeus keskustella neuvoteltavista asioista ja henkilöstöryhmän edustajalle annetuista tiedoista. Asiantuntijaa voi käyttää esimerkiksi neuvoteltaessa

- työntekijöistä kerättävistä tiedoista työhön otettaessa ja työsuhteen aikana
- henkilöstö- ja tasa-arvosuunnitelmista
- yhdenvertaisuussuunnitelma
- päihdeohjelmasta
- työntekijöiden kameravalvonnasta ja sähköpostin käytöstä
- ulkopuolisen työvoiman käytöstä
- lomauttamisiin ja irtisanomisiin liittyvistä asioista
- yritystoiminnan muutoksista aiheutuvista henkilöstövaikutuksista.

Asiantuntijan kanssa keskusteleminen voi olla tarpeen annettujen tietojen ymmärtämiseksi. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi yrityksen taloudellista tilaa koskevat tiedot, palkkatiedot ja ulkopuolisen työvoiman käyttämisen periaatteet.

Asiantuntijoiden kuulemismahdollisuuden lisäksi henkilöstöryhmän edustajalla on oikeus keskustella asiasta oman liittonsa tai jonkun ulkopuolisen kanssa. Tällöin on kuitenkin muistettava salassapitosäännökset (ks. 57 §).

Henkilöstöryhmän edustaja ei tarvitse työnantajaltaan lupaa asiantuntijan tai ulkopuolisen avun käyttämiseen. Myöskään asiantuntija ei tarvitse työnantajaltaan lupaa silloin, kun hän avustaa yrityksen omia työntekijöitä. Sen sijaan ulkopuolisten avustamiseen tarvitaan lupa.

Asiantuntijalle annetaan vapautusta työstä ja maksetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin perustein kuin henkilöstöryhmän edustajalle silloin, kun hän avustaa yrityksen omia työntekijöitä (ks. 56 §).

Asiantuntijoita ja muuta apua kannattaa käyttää aina, kun se on tarpeellista ja mahdollista. Usein kuitenkin monet epäselvät kohdat selkiytyvät henkilöstöryhmien edustajien keskinäisissä keskusteluissa, eikä asiantuntijoita tarvita. Henkilöstöryhmien edustajien hyvä yhteistyö vähentääkin yleensä asiantuntijoiden tarvetta.

Rangaistussäännös

Säännöksen rikkominen on rangaistava teko (ks. 67 §).

Päivitetty 2.7.2013

Päivitetty 29.03.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon