yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Henkilöstöryhmän edustajalla ja 55 §:ssä tarkoitetulla asiantuntijalla on oikeus saada vapautusta työstään

- yhteistoimintalaissa tarkoitettujen tehtävien hoitoon
- yhteistoimintakoulutukseen
- muuta vapautusta varten.

Tässä tarkoitettua vapautusta ei saa sekoittaa siihen vapautukseen, mihin luottamusmiehellä ja työsuojeluvaltuutetulla on oikeus muun lainsäädännön ja työehtosopimuksen mukaan. Näihin vapautuksiin ja korvauksiin sovelletaan ao. lakia sekä työehtosopimuksen määräyksiä (ks. oma työehtosopimus).

Yhteistoimintamenettely ja siihen valmistautuminen

Tarkoituksena on turvata se, että henkilöstöryhmän edustaja voi hoitaa tehtäväänsä asianmukaisesti. Henkilöstöryhmän edustajalle on annettava riittävästi aikaa hoitaa työtehtäviensä sijasta yhteistoimintamenettelyyn liittyviä tehtäviä.

Riittävä aika määräytyy kussakin tapauksissa erikseen. Vapautuksen määrää arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa
- edustettavien määrä
- käsiteltävän asian laatu, laajuus sekä taustatiedot ja niiden määrä
- asian tärkeys edustettavalle henkilöstöryhmälle
- käsittelyyn osallistuvien henkilöiden määrä ja heidän työpaikkojensa sijainti.

Pienissä asioissa riittävä aika saattaa tarkoittaa muutamia tunteja. Sen sijaan isoissa organisaatiomuutoksissa riittävä aika saattaa tarkoittaa viikkojen vapautusta työstä.

Vapautus sisältää
- henkilöstöryhmän edustajan osallistumisen yhteistoimintakokouksiin, joihin myös työnantajan edustaja osallistuu
- ajan, jonka henkilöstöryhmän edustaja tarvitsee työnantajan kanssa käytävien neuvottelujen valmistautumiseen eli

    • henkilöstöryhmien edustajien keskinäiseen valmistautumiseen

    • perehtymiseen annettuun neuvotteluesitykseen tai -aloitteeseen

    • perehtymiseen asiaa koskevaan aineistoon

    • henkilöstöryhmän edustajan neuvotteluihin edustamiensa työntekijöiden kanssa.

Työnantajan on korvattava henkilöstöryhmän edustajalle työstä vapautuksen ajalta aiheutuva ansionmenetys. Ansionmenetyksellä tarkoitetaan sitä palkkaa, jonka henkilöstöryhmän edustaja saisi, jos hän olisi töissä. Kuukausipalkkaisen osalta tämä tarkoittaa, ettei palkasta saa tehdä vähennyksiä tehtävän hoitamisen takia. Muiden osalta korvaus voi määräytyä esimerkiksi keskituntiansion mukaan, ellei korvauksesta ole määräyksiä työehtosopimuksessa.

Yhteistoimintakoulutus

Henkilöstöryhmän edustajalle on annettava riittävästi vapautusta yhteistoimintakoulutusta varten. Myös ansionmenetys on korvattava tältä ajalta.

Yhteistoimintakoulutuksella tarkoitetaan yhteistoimintalakia ja sen toimeenpanoa työpaikalla koskevaa koulutusta.

Riittävä vapautus määräytyy henkilöstöryhmän edustajan tietojen, taitojen ja kokemuksen perusteella. Uusi edustaja tarvitsee enemmän koulutusta kuin kokenut.

Työnantajan ja henkilöstöryhmän edustajan on sovittava koulutuksesta erikseen.

Yhteistoimintakoulutus on riippumaton mahdollisesta muusta koulutuksesta. Työnantaja ei voi kieltää yhteistoimintakoulutusta esimerkiksi sillä perusteella, että luottamusmies on ollut hiljattain luottamusmieskurssilla.

Muu työstä vapautus

Tällaista vapautusta voi olla esimerkiksi tutustuminen jonkin toisen yrityksen tasa-arvosuunnitelmaan. Tällaisesta vapautuksesta ja ansionmenetyksen korvaamisesta on sovittava erikseen.

Työajan ulkopuoliset tehtävät

Yhteistoimintaneuvottelu saatetaan sopia pidettäväksi henkilöstöryhmän edustajan työajan ulkopuolella. Näin on usein sellaisissa työpaikoissa, joissa tehdään vuorotyötä tai työajat muutoin sijoittuvat eri aikoihin. Työnantajan on tällöin maksettava korvaus, joka vastaa säännöllisen työajan palkkaa. Oikeus korvaukseen koskee kuitenkin vain varsinaisiin neuvotteluihin käytettyä aikaa. Jos henkilöstöryhmän edustaja haluaa esimerkiksi neuvotella edustamiensa työntekijöiden kanssa tai perehtyä neuvoteltavaan asiaan, hänen on sovittava korvauksesta työnantajan kanssa. Korvauksesta kannattaa sopia etukäteen.

Työajan ulkopuolella yhteistoimintamenettelyyn käytettyä aikaa ei lueta työajaksi.

Työehtosopimuksen määräykset

Yhteistoimintakoulutuksesta, korvauksista ja niiden määristä sekä yhteistoimintamenettelyyn käytetystä ajasta saattaa olla määräyksiä työehtosopimuksessa (ks. oma työehtosopimus).

Rangaistussäännös

Säännöksen rikkominen on rangaistava teko (ks. 67 §).

Päivitetty 2.7.2013

 

Päivitetty 13.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon