yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Oikeus sopia toisin työehtosopimuksella

Työntekijöiden ja työnantajien valtakunnalliset yhdistykset voivat poiketa työehtosopimuksin alla luetelluista säännöksistä. Muut, kuten ammattiosastot tai yksittäiset työnantajat, eivät voi sopia näistä säännöksistä poikkeavasti. Toisin sopiminen on mahdollista vain valtakunnalisella työehtosopimuksella. Yrityskohtaiselle työehtosopimuksella ei voida myöskään sopia toisin. Paikallisesti voidaan kuitenkin aina sopia lakia paremmin.

Valtakunnalisella työehtosopimuksella voidaan sopia toisin ensinnäkin 3 luvussa tarkoitetuista henkilöstöryhmien edustajille annettavista tiedoista eli

- yrityksen taloudellista tilaa koskevista tiedoista (10 §)
- palkkatiedoista (11 §)
- työsuhteita koskevista tiedoista (12 §)
- ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteita koskevasta selvityksestä (13 §) ja
- henkilöstöryhmien edustajien oikeudesta lisäselvityksiin (14 §).

Toiseksi voidaan sopia 4 luvussa tarkoitetuista yrityksen yleisistä suunnitelmista, periaatteista ja tavoitteista sekä näihin liittyvistä menettelysäännöksistä eli

- työhönotossa noudatettavista periaatteista ja käytännöistä (15 §)
- henkilöstösuunnitelmasta ja koulutustavoitteista (16 §)
- vuokratyövoiman käytön periaatteista, ilmoituksista ja jatketusta neuvottelumenettelystä (17 §)
- yrityksen sisäisestä tiedottamisesta (18 §)
- muuhun lainsäädäntöön perustuvien suunnitelmien, periaatteiden ja käytäntöjen käsittelystä (19 §)
- suunnitelmien ym. käyttöönottoa edeltävistä yhteistoimintaneuvotteluista (20 §)
- yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista koskevasta työnantajan aloitteesta (21 §)
- henkilöstöryhmien edustajille annettavista tiedoista (22 §)
- henkilöstöryhmän edustajan aloiteoikeudesta (23 §)
- yhteistoimintaneuvottelujen kirjaamisesta (24 §)
- yhteistoimintavelvoitteen täyttymisestä (25 §) ja
- tiedottamisesta (26 §).

Kolmanneksi poikkeaminen on mahdollista 5 luvussa tarkoitetusta sopimisesta ja henkilöstön päätöksistä. Poikkeaminen voi koskea

- neuvottelualoitetta ja käsiteltäviä asioita (27 §)
- varsinaisia neuvotteluita ja sopimista (28 §)
- sopimuksen sitovuutta (29 §)
- henkilöstöryhmien edustajien päätöksiä (30 §) ja
- työnantajan päätöksiä (31 §).

Neljänneksi voidaan valtakunnalisella työehtosopimuksella poiketa 6 luvussa tarkoitetuista yritystoiminnan muutoksista aiheutuvista henkilöstövaikutuksista ja töiden järjestelyistä. Tällöin poikkeaminen voi koskea

- yritystoiminnan muutoksista aiheutuvia henkilöstövaikutuksia ja töiden järjestelyjä (32 §)
- yritystoiminnan muutostilanteissa käsiteltäviä asioita (33 §)
- yhteistoimintaneuvotteluita (34 §)
- työnantajan aloitetta (35 §)
- työntekijöille tai henkilöstöryhmien edustajille annettavia tietoja (36 §)
- henkilöstöryhmän edustajan aloiteoikeutta (37 §)
- neuvotteluvelvoitteen täyttymistä (38 §)
- yhteistoimintaneuvottelujen kirjaamista /39 §) ja
- tiedottamista (40 §).

Viidenneksi voidaan poiketa 8 luvun mukaisesta yhteistoimintamenettelystä työvoiman käyttöä vähennettäessä. Tällöin poikkeaminen voi koskea

- lain soveltamisalaa (44 §)
- yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä koskevaa työnantajan esitystä (45 §)
- yhteistoimintaneuvottelujen osapuolia (46 §)
- tietoja, jotka työnantajan on annettava (47 §)
- työvoimatoimistolle annettavaa ilmoitusta (48 §)
- toimintasuunnitelmaa ja toimintaperiaatteita (49 §)
- neuvotteluvelvoitteen sisältöä (50 §)
- neuvotteluvelvoitteen täyttymistä (51 §) ja
- yhteistoimintaneuvottelujen kirjaamista (52 §).

Valtakunnalisella työehtosopimuksella ei kuitenkaan voida poiketa työnantajan tiedonantovelvollisuudesta työvoimaa vähennettäessä (47 §) eikä työvoimatoimistolle annettavasta ilmoituksesta, jos kyse on yli kymmenen työntekijän irtisanomisesta (48 §).

Valtakunnalisella työehtosopimuksella voidaan siis laajentaa tai supistaa työnantajan velvoitteita edellä mainittuja asioita käsiteltäessä. Yhteistoimintaneuvotteluja aloitettaessa on syytä aina ensin tarkistaa, onko omassa työehtosopimuksessa laista poikkeavia määräyksiä. Kannattaa myös tarkistaa, etteivät työehtosopimuksen määräykset ole ristiriidassa lain kanssa.

Järjestäytymättömät työnantajat

Järjestäytymättömät työnantajat eivät ole velvollisia noudattamaan tämän säännöksen perusteella tehtyä työehtosopimusmääräystä. Halutessaan heillä on siihen oikeus.

Järjestäytymättömät työntekijät

Työnantaja saa soveltaa työehtosopimuksen määräyksiä myös järjestäytymättömään tai toiseen liittoon järjestäytyneeseen työntekijään.

Päivitetty 16.4.2019

Päivitetty 16.04.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon